Destek eğitim odası hakkında merak edilenler

02.10.2017
8.438
Destek eğitim odası hakkında merak edilenler

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

Destek Eğitim Odası Nedir?

“Destek Eğitim Odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları
kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-
gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır.

Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu mudur?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla
birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin
öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması zorunludur.

Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?

Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri tarafından açılır.

Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda yer almaktadır:

• İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması
kapsamında okul/kuruma yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki
okul/kurumlar bünyesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır.
• Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla
destek eğitim odası açılabilir.
• Açılış onayları, açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır.
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okulun izikî şartları, öğrenci sayıları, yetersizlik türleri ve
yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir.
• Fizikî şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin
onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek
eğitim odası olarak kullanılabilir.

Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması
kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman Eğitim Alacağı Nasıl
Belirlenir?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, bireyselleştirilmiş
eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürüt-
me komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eği-
tim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda
bu eğitimden yararlanması sağlanır.

Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve
velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde (öğrencinin ders saati içinde veya dışında) planlanır. Destek
eğitimi öğrencinin ders saati içinde veriliyor ise öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan
derse ilişkin eğitim verilir.

Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını
aşmayacak şekilde planlanır.

Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders
saati (30×40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

Destek Eğitim Odasında Öğrencilere Grup Oluşturularak Eğitim Verilebilir mi?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak;
BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin
yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi yapılması için de karar verebilir.

Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak
üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri ile RAM’da görevli özel eğitim
öğretmenleri ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

Destek eğitim odasında görevlendirilecek öğretmenler için, söz konusu öğretmenler destek eğitim
odasında eğitim hizmeti vermeye başlamadan önce, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca gerçekleştirilecek
planlama kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince engel türü ve özellikleri, özel eğitim yöntem ve
teknikleri ile gerekli diğer konuları kapsayacak eğitim seminerleri düzenlenir.

Sınıf Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme
Nasıl Yapılır?

Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında yönetici ve öğretmen-
ler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumla-
rında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

İlkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim odasında
görevlendirilebilirler.

Destek eğitim odasında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

Branş Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme
Nasıl Yapılır?

Aylık karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenlerine, dolduramadıkları saat kadar des-
tek eğitim odasında görev verilebilir.

Aylık karşılığı dışında destek eğitim odasında girilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

Okul Yöneticileri Destek Eğitim Odasında Ders Görevi Alabilirler mi?

Okul yöneticileri destek eğitim odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri aylık karşılığı girmek duru-
munda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek eğitim odasında görev
alabilirler.

Okul yöneticilerinin aylık karşılığı dışında destek eğitim odasında girdikleri derslerin ek ders ücreti

%25 artırımlı ödenir.

Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmenlere Destek Eğitim Odasında Görev Verilebilir mi?

Destek eğitim odasında görev alacak öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı çalı-
şan öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Bu öğretmenlerden haftalık girebileceği ders saatini dolduranlara destek eğitim odasında ders görevi
verilemez.

Destek Eğitim Odasında Eğitim Desteği Alan Öğrencinin Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve
ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. BEP’te; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü,
süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır.

BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler
yer alır ve öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek
eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve ge-
nişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaştırılmasına yönelik ölçme ve değerlendirme araçları
kullanılarak BEP doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Öğrencinin destek eğitim odasında eğitim aldığı derslere ilişkin, değerlendirme süreçlerinde kullanılan
ölçme araçları, çalışma kâğıtları/defterleri dönem sonu raporuyla birlikte okul idaresine teslim edilir.

Destek Eğitim Odasında Yürütülecek Eğitim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün
ve saatlerde destek eğitim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Öğrencilerin
devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır.

Uygulamalı Beceri Eğitimleri Nasıl Sunulur?

Destek eğitim odasında eğitim alan öğrenciler için uygulamalı beceri eğitimi yapılması gereken derslerde
BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda, sınıf, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda grup
içinde birebir eğitim yapılacak şekilde destek eğitim hizmeti sunulabilir.

Destek Eğitim Odası İçin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek
alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, kaynaştırma  bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okul ve kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sağlanması için tedbir almakla yükümlüdür.

Destek eğitim odası için alınacak malzemeler okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün
bütçesinden karşılanır.

Destek Eğitim Odasında Sunulan Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesinde Rehberlik ve
Araştırma Merkezinin (RAM) Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitim öğretim yılı başında okullara destek eğitim odası ile ilgili bilgilendirme yapar.

Destek eğitim odasının açılış ve işleyiş sürecinde (odanın dizaynı, BEP hazırlanması vb.) okul
ve kurumlara danışmanlık hizmeti verir.

DESTEK EĞİTİM ODASINA İLİŞKİN STANDARTLAR

Destek Eğitim Odasının Fiziki Koşulları Nasıl Olmalıdır?

1. Oda genişliği 5m2 si gözlem aynası olacak şekilde en az 20 m2 olmalı
2. Yerler ve süpürgelikler, antibakteriyel, nanoteknolojik (su geçirmez, kir tutmaz, yanmaz) malzeme
ile kaplanmalı
3. Güvenlik açısından kalorifer petekleri ve pencere denizlikleri ahşap malzeme, kalorifer boruları
elas- tomerik kauçuk köpük ile duvarlar ise kumaş kaplı strafor ile korunaklı hale getirilmeli
4. Aydınlatma sistemleri ayarlanabilir olmalı
5. Duvarlar ve tavan ses yalıtımlı olmalı
6. Pencereleri üstten yarım açılır (vasistas pencere) olmalı
7. Pencerelerde stor perdeler olmalı
8. Camlar temperli olmalı
9. Odada havalandırma sistemi olmalı
10. Su bazlı antibakteriyel boya ile boyanmalı
11. Prizler her duvarda olacak şekilde priz kapağı ile güvenlikli hale getirilmeli
12. Ses yalıtımlı akustik kapı olmalı ve kapı dışarıya açılmalı

Destek Eğitim Odasının Donanımında Neler Olmalıdır?

1. Etkileşimli tahta
2. Dizüstü bilgisayar
3. Tablet PC
4. İnternet alt yapısı
5. Projeksiyon ve projeksiyon perdesi
6. Bölünebilir (L, U şekline gelebilecek ve bireysel kullanılabilecek), yükseklik ayarlı metal ayaklımasalar ile farklı yükseklikte sandalyeler
7. Ses sistemi
8. Vestiyer
9. Bölmeli dolap
10. Kapalı dolap
11. Kolçaklı Sandalye
12. Laminatör
13. Laminatör poşeti
14. Masa
15.Raflı açık dolaplar
16. Tek taralı kitaplık
17. Figürlü pano
18.İlk yardım seti
19. Ayaklı yazı tahtası
20. Yer etkinlik minder köşesi
21.Renkli çıktı alınabilecek yazıcı,
22.PVC makinesi
23.Fotoğraf makinesi
24.İşitme engelli öğrenciler için (giriş-çıkış ve teneffüs saatlerini vb. belirten) sınıf içerisinde ve okul
koridorunda ışıklı uyaranlar olmalıdır.

ETİKETLER:
YAZAR BİLGİSİ
Rehberlik Servisi
YORUMLAR
  1. zbayy dedi ki:

    GEÇEN SENE AÇILAN DESTEK EĞİTİM ODASINDA BU SENE HANGİ EVRAKLARLA İLÇE MEM’DEN ONAY ALMAMIZ GEREKİYOR

    1. Destek eğitim odası onayı 1 kere alınmaktadır 2. kez onay almanız gerekmiyor