Sınıf Rehberliği

Sınıf rehber öğretmenliği nedir?

Sponsor Bağlantılar

Sınıf rehber öğretmenlerinin kendi sınıfları için öğrencilerinin gelişim özelliklerini; okulun, velilerin ve öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak yıllık rehberlik çalışma planı hazırlamaları ve bir örneğini rehberlik servisine iletmeleri. (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği)

Okul / sınıf rehberlik ve psikolojik danışma programları, hizmetlerin yürütülmesinde hayati bir öneme sahiptir. Okulda/ sınıfta gerçekleştirilecek rehberlik etkinliklerinin verimliliği, programın sağlıklı biçimde hazırlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Okulun çerçeve programı rehber öğretmen yoksa rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okul yürütme komisyonu tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nce gönderilen program çerçevesinde okulun imkân ve ihtiyaçlarına göre oluşturulur. Sınıf rehber öğretmenleri de okullarının çerçeve programına bağlı olarak, sınıflarının düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlarlar.  Sınıf rehberlik planları hazırlanırken önceki bilgilerin değerlendirilmesi, yürütme komisyonunun kararları, eğer uygulanmışsa ihtiyaç analizlerinin sonuçlarından yararlanılması önemlidir.

Grup Etkinliklerini Seçerken Neleri Göz Önünde Bulundurabilirsiniz;

 • Programın amaçlarına ve önceliklerine uygun mu?
 • Etkinlik sonucunda hedeflediğim davranışlar nelerdir?
 • Hangi teknik ya da yöntemler kullanılabilir?
 • Gerekli mekân, araç gereçler nelerdir?
 • Hizmetin gerekleri için elde var olan potansiyel kaynaklar yeterli mi?
 • Aileler, öğrenciler tarafından kabul edilebilir mi?
 • Etkiliği, amacına ulaşıp ulaşmadığı ölçülebilir mi?
 • Grup lideri olarak tarafımdan uygulanabilir mi?
 • Risk var mı? Etkinlikle ilgili kimlerden, hangi hususlarda ve nasıl tepki alabilirim?

Özetle “ne öğreteceğim”, “nasıl öğreteceğim”, ve “nasıl değerlendireceğim” sorularını cevaplamanız gereklidir. Görüldüğü gibi ders öğretim faaliyetine hazırlıktan çok farklı değildir. Etkinlikler öğrenci merkezli ve yaşantısaldır. Ayrıldığı hususlar; hedeflerin niteliklerinin farklı olması ve değerlendirmenin “geçti” “kaldı” şeklinde olmamasıdır.

ASIL GÖREVİ ÖĞRETMENLİK OLAN, OKULLARDA BİR SINIFIN REHBERLİK HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN VE / VEYA REHBERLİK SAATLERİNE GİREN ÖĞRETMENDİR.

İlköğretim ve orta öğretim okullarında rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere her sınıf için öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca, rehberlik işine yatkın ve istekli ders öğretmenleri arasından seçilen öğretmenler, okul müdürünün ataması ile sınıf rehber öğretmeni olarak, kendisine verilen sınıfın rehberlik hizmetlerini yapar.

Sınıf öğretmenliği eğitimdeki yeni anlayışlara ve gelişmelere paralel olarak daha önem kazanmıştır. Bu nedenle sınıf rehber öğretmenlerinin seçiminde bazı ölçütlere dikkat edilmesi gerekir:

Öğrencilere saygılı olması ve onlara güvenmesi,

Kişinin güçlü olduğuna; kendisine yardım edildiğinde problemlerin üstesinden geleceğine ve başarılı olacağına inanması,

Öğrencileri önyargısız olarak sabırla dinleyebilmesi,

Öğrenciye yardım etmeye gönüllü içten istekli olması,

Çevresiyle barışık ve insancıl bir tutuma sahip olması,

Kişisel düşünce ve değer yargılarını karşısındakine kabul ettirme eğilimi olmaması,

Çoğulcu düşünceye sahip, geniş görüşlü ve hoşgörülü olması

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Yayın: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 17 / 04 / 2001- 24376

Numarası:  Tebliğler Dergisi –17 / 04 / 2001 2524

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Madde 51 — Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.
 2. b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.
 3. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.
 4. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.
 5. e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.
 6. f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.
 7. g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar