YGS – LYS Konuları

Sponsor Bağlantılar


BU KONULAR 2017 YGS VE LYS KONULARI KAPSAMAKTADIR…

KONULAR FARKLI KİTAPLARDA FARKLI İSİMLER ADI ALTINDA ALINMIŞ OLABİLİR…

 

YGS TÜRKÇE
Ünite Ünite Adı Konular
1 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam Sözcükte Anlam – Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Söz Öbeklerinde Anlam
2 Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri – 1
Cümlede Anlam İlişkileri – 2
Cümlede Anlam İlişkileri – 3
3 Cümle Yorumu Cümle Yorumu – 1
Cümle Yorumu – 2
4 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Paragrafta Anlatım Biçimleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları
5 Paragraf Yapısı Paragraf Yapısı – 1
Paragraf Yapısı – 2
6 Paragraf Yorumu Paragraf Yorumu – 1
Paragraf Yorumu – 2
Paragraf Yorumu – 3
7 Ses Bilgisi – Yazım – Noktalama Ses Bilgisi
Yazım – 1
Yazım – 2
Noktalama – 1
Noktalama – 2
8 Ekler ve Sözcük Yapısı Ekler ve Sözcük Yapısı
9 Sözcük Türleri Sözcük Türleri
İsim (Ad)
Sıfat (Ön Ad)
Zamir (Adıl)
Tamlamalar
Zarf (Belirteç)
Edat (İlgeç) – Bağlaç – Ünlem
Eylem (Fiil) – 1
Eylem (Fiil) – 2
Eylemsi (Fiilimsi)
Eylemlerde Çatı (Öznesine Göre) – 1
Eylemlerde Çatı (Nesnesine Göre) – 2
10 Cümlenin Ögeleri – Cümle Türleri Cümlenin Ögeleri – 1
Cümlenin Ögeleri – 2
Cümle Türleri
Karma Dil Bilgisi
11 Anlatım Bozuklukları Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları (Bağdaşıklığa Aykırılık)
Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları (Bağlaşıklığa Aykırılık)
12 İletişim, Dil ve Kültür – Dillerin Sınıflandırılması İletişim, Dil ve Kültür
Dillerin Sınıflandırılması Türkçenin Tarihi Gelişimi

===========================================================================

YGS TARİH
Ünite Ünite Adı Konular
1 Tarih Bilimi Tarih Bilimine Giriş
Tarih Yazıcılığı / Tarihe Yardımcı Bilimler
2 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıkları
Anadolu, Ege ve Roma Uygarlıkları
3 İlk Türk Devletleri Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve Kavimler Göçü
Kök Türkler / Uygurlar / Diğer Türk Devletleri
İlk Türk Devletleri Kültür ve Uygarlık
4 İslam Tarihi ve Uygarlığı İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı
Dört Halife Dönemi
Emeviler / Abbasiler / İslam Kültür ve Uygarlığı
5 Türk-İslam Devletleri Türklerin İslam’ı Kabulü
İlk Müslüman Türk Devletleri
Büyük Selçuklu Devleti
Türk-İslam Kültür ve Uygarlığı
6 Türkiye Tarihi Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı – Kültür ve Uygarlığı
7 Beylikten Devlete (1300-1453) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)
8 Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) İstanbul’un Fethi / Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim
Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi
Kanuni Dönemi
Osmanlılarda Hukuk, Bilim, Sanat / Reform Hareketleri
9 Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) XVII. yy. Asya, Avrupa ve Osmanlı / XVII. yy. Islahatları
10 XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi XVIII. yy. Avrupa ve Osmanlı Devleti / III. Ahmed Dönemi
Avrupa’daki Gelişmeler / III. Selim Dönemi
11 En Uzun Yüzyıl (1800-1922) XIX. yy. Başlarında Asya ve Avrupa / II. Mahmud Dönemi
Tanzimattan Meşrutiyete
Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler
12 1881’den 1919’a Mustafa Kemal 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
13 Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Dağılmayı Önleme Çabaları / I. Dünya Savaşı’na Giden Yol
Osmanlı Ordusunun Savaştığı Cepheler / Savaşın Sonu
Mondros Ateşkes Antlaşması / İşgaller ve Cemiyetler
İzmir’ir İşgali / Kuvayımilliye Hareketi
Musfafa Kemal’in İstanbul’a Dönüşü ve Kongreler
Misak-ı Millî ve İstanbul’un İşgali / TBMM’nin Açılışı ve İsyanlar / Sevr
14 Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Düzenli Ordu / Doğu Cephesi / Güney Cephesi
Batı Cephesi / Mudanya Ateşkes Antlaşması
15 Türk İnkılabı Türk İnkılabı / Siyasi İnkılaplar / Lozan / Cumhuriyet’in İlanı
Çok Partili Yaşam / Hukuk-Eğitim-Kültür Alanındaki İnkılaplar
Toplum-Sağlık-Ekonomi-Sanayi Alanındaki İnkılaplar
16 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Atatürk Düşünce Sistemi / Atatürk İlkelerinin Özellikleri
Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik – Halkçılık
Atatürk İlkeleri: Devletçilik – Laiklik – İnkılapçılık
Bütünleyici İlkeler / Milli Güç
17 Atatürk Dönemi Dış Politika – Atatürk’ün Ölümü Atatürk Dönemi Dış Politika / Atatürk’ün Ölümü
Toplam

===========================================================================

YGS COĞRAFYA
Ünite Ünite Adı Konular
1 Doğa ve İnsan – Coğrafya Doğa ve İnsan – Coğrafya
2 Coğrafi Konum – Paralel ve Meridyen Coğrafi Konum / Paraleller ve Enlem
Meridyenler
Zaman Farkı ve Yerel Saat
Ortak Saat – Ulusal Saat Dilimleri – Boylam
3 Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Dünya’nın Şekli ve Günlük Hareket
Yıllık Hareket ve Eksen Eğikliği
Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler
4 Coğrafi Rehberim: Haritalar Harita Bilgisi
Ölçek
Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesapları
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri
5 Atmosfer ve İklim Atmosfer – İklim – Hava Durumu
Sıcaklık
İzoterm Haritaları
Atmosfer Basıncı
Rüzgarlar Rüzgarı Etkileyen Faktörler
Rüzgar Çeşitleri
Atmosferdeki Su Buharı: Nem
Yoğunlaşma ve Yağış
İklim Tipleri
6 Yerin Yapısı ve İç Kuvvetler Yer Yuvarlağının Yapısı ve Kayaçlar
Levha Hareketleri – Jeolojik Zamanlar
Orojenez – Epirojenez
Volkanizma ve Depremler
7 Yeryüzünün Biçimlenmesi: Dış Kuvvetler Çözülme ve Toprak Oluşumu
Erozyon ve Toprak Kayması (Heyelan)
Akarsular
Yeraltı Suları ve Kaynaklar
Karstik Şekiller
Buzulların ve Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Göller
Dalga ve Akıntılar – Kıyı Tipleri
8 Nüfus ve Yerleşme Nüfus
Nüfus Hareketleri
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
İlk Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
9 Mekansal Bir Sentez: Türkiye Türkiye’nin İklimi
Türkiye’nin Bitki Örtüsü
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri
Türkiye’de Göç Hareketleri
Türkiye’de Yerleşme
10 Bölgeler ve Ülkeler Ticaret Yolları – Coğrafi Keşifler – İletişim
Ulaşım Sistemleri
Ortak Payda: Bölge
11 Çevre ve Toplum Doğal Afetler
Toplam

=======================================================================

YGS FELSEFE
Ünite Ünite Adı Konular
1 Felsefeyle Tanışma Felsefeyle Tanışma – 1
Felsefeyle Tanışma – 2
2 Bilgi Felsefesi Bilgi Felsefesi – 1
Bilgi Felsefesi – 2
Bilgi Felsefesi – 3
3 Varlık Felsefesi Varlık Felsefesi – 1
Varlık Felsefesi – 2
4 Ahlak Felsefesi Ahlak Felsefesi – 1
Ahlak Felsefesi – 2
5 Sanat Felsefesi Sanat Felsefesi – 1
Sanat Felsefesi – 2
6 Din Felsefesi Din Felsefesi – 1
Din Felsefesi – 2
7 Siyaset Felsefesi Siyaset Felsefesi – 1
Siyaset Felsefesi – 2
8 Bilim Felsefesi Bilim Felsefesi – 1
Bilim Felsefesi – 2
Toplam

=====================================================================

YGS MATEMATİK
Ünite Ünite Adı Konular
1 Sayılar Dört İşlem Yeteneği
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
2 Bölme ve Bölünebilme Kuralları Bölme
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
OBEB – OKEK
3 Rasyonel ve Ondalık Sayılar Kesir, Kesir Çeşitleri, Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
Ondalık Sayılar, Devirli Ondalık Sayılar
4 Denklem Çözme, Eşitsizlik ve Mutlak Değer Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer ve Özellikleri
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler
5 Üslü-Köklü İfadeler Üslü İfadeler ve Özellikleri
Üslü Denklem ve Eşitsizlikler
Köklü İfadeler ve Özellikleri
İç İçe Kökler, Köklü Denklemler
6 Çarpanlara Ayırma Çarpanlara Ayırma
Özdeşlikler
7 Oran – Orantı Oran-Orantı Kavramları
Orantı Çeşitleri
Aritmetik Ortalama
8 Problemler Sayı-Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Grafik Problemleri
Sayısal Yetenek Problemleri
9 Kümeler Kümeler
Kartezyen Çarpım
10 Fonksiyonlar Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Çeşitleri
Fonksiyonlarda İşlemler
Fonksiyon Grafikleri
11 Permütasyon – Kombinasyon – Binom – Olasılık Sayma Kuralları
Faktöriyel
Permütasyon
Kombinasyonun Tanımı ve Uygulamaları
Binom Açılımı ve Uygulamaları
Olasılık
12 Veri Analizi Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
13 Polinomlar Polinomlar
Polinomlarda İşlemler
Katsayılar Toplamı ve Sabit Terim
Bölme Yapmadan Kalan Bulma
14 İkinci Dereceden Denklemler” İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Kök-Katsayı İlişkileri
15 Parabol İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiği (Parabol)
Parabol Uygulamaları

========================================================================

YGS GEOMETRİ
Ünite Ünite Adı Konular
1 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Geometrik Kavramlar
Doğruda Açılar
2 Üçgende Açılar Üçgende Açılar
3 Dik Üçgen Pisagor Teoremi ve Özel Kenarlı Dik Üçgenler
Öklit Bağıntıları
Özel Açılı Dik Üçgenler
Dik Üçgende Oranlar
Özel Açılı Üçgenler
4 İkizkenar ve Eşkenar Üçgen İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
5 Üçgenlerin Eşliği ve Benzerliği Üçgenlerin Eşliği
Üçgenlerin Benzerliği – I
Üçgenlerin Benzerliği – II
6 Üçgenin Yardımcı Elemanları Üçgende Açıortay
Üçgende Kenarortay ve Yükseklik
7 Üçgende Alan Üçgende Alan – I
Üçgende Alan – II
8 Üçgende Kenar-Açı Bağıntıları Üçgende Kenar-Açı Bağıntıları
9 Çokgenler ve Dörtgenler Çokgenler ve Dörtgenler
10 Özel Dörtgenler Yamuk ve Özellikleri
Yamuğun Alanı
Paralelkenar ve Özellikleri
Paralelkenarın Alanı
Eşkenar Dörtgenin ve Deltoidin Özellikleri
Eşkenar Dörtgenin ve Deltoidin Alanı
Dikdörtgen ve Karenin Özellikleri
Dikdörtgenin ve Karenin Alanı
11 Çember ve Daire Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
12 Katı Cisimler Prizmalar
Silindir ve Piramit
Koni ve Küre
13 Analitik Geometri Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği – I
Doğrunun Analitiği – II
Doğrunun Analitiği – III
14 Vektörler Vektörler

==========================================================================

YGS FİZİK
Ünite Ünite Adı Konular
1 Fizik Bilimine Giriş Fizik Bilimi ve Özellikleri
Fizikte Gözlem ve Deney
Bilimsel Yöntem
Temel ve Türetilmiş Büyüklükler
2 Madde ve Özellikleri Kütle ve Hacmin Ölçülmesi
Özkütle ve Özellikleri
Katıların Özellikleri (Dayanıklılık)
Sıvıların Genel Özellikleri (Adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi, kılcallık)
Gazlar ve Plazmalar
3 Basınç Katıların Basıncı
Sıvıların Basıncı ve Özellikleri
Gazların Basıncı
4 Kaldırma Kuvveti Kaldırma Kuvveti ve Archimedes Yasası
Kaldırma Kuvvetinin Özellikleri
5 Isı–Sıcaklık ve Genleşme Sıcaklık ve Termometreler
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki
Denge Sıcaklığı ve Isı Enerjisinin İletimi
Hâl Değişimi
Genleşme
6 Düzgün Doğrusal Hareket Hareket, Konum, Yer Değiştirme ve Alınan Yol
Hız, Sürat, Ortalama Hız, Ortalama Sürat
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi
7 Newton’un Hareket Yasaları Kuvvetin Özellikleri ve Sürtünme Kuvveti
Newton’un Hareket Yasaları
8 Enerji İş ve Güç
Mekanik Enerji
İş-Enerji Teoremi
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Verim ve Enerji Kaynakları
9 Durgun Elektrik Elektrik Yüklerinin Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri
İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı
Elektroskop
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
10 Elektrik Akımı Elektrik Akımı (Akım, Potansiyel Fark, Direnç)
Elektrik Devreleri
Üreteçlerin Bağlanması
Kirchoff Kanunları ve Elektrik Enerjisi
Lambalı Devreler
11 Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkileri Mıknatıslar ve Maddelerin Manyetik Özellikleri
Elektrik Akımının Manyetik Etkileri
12 Dalgalar Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Ses Dalgaları – Deprem Dalgaları
13 Optik Aydınlanma
Gölge
Işığın Yansıması
Düzlem Aynalar
Küresel Aynalar
Işığın Kırılması
Prizmalar ve Renkler
Mercekler
Göz ve Optik Araçlar
14 Basit Makineler ve Denge Basit Makineler
Denge

=========================================================================

YGS KİMYA
Ünite Ünite Adı Konular
1 Kimya Bilimi 1. Kimya Nedir ve Ne işe Yarar?
2. Kimyanın Sembolik Dili
3. Güvenliğimiz ve Kimya
2 Atom ve Periyodik Sistem 1. Kimyanın Temel Yasaları
2. Atom Altı Tanecikler
3. Atom Modelleri
4. Periyodik Sistem
5. Periyodik Özellikler
3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1. Kimyasal Türler, Sınıflandırma
2. Güçlü Etkileşimler – İyonik Bağ
3. Kovalent Bağ
4. Metalik Bağ
5. Zayıf Etkileşimler – Van Der Waals Etkileşimler
6. Hidrojen Bağı
7. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
8. Tepkime Denklemleri ve Türleri
4 Maddenin Halleri 1. Maddenin Fiziksel Halleri
2. Gazlar ve Özellikleri
3. Gaz Yasaları
4. Sıvılar (Yüzey Gerilimi, Viskosite)
5. Sıvılar (Buharlaşma, Kaynaşma, Yoğuşma)
6. Katılar
7. Hal Değişimleri
5 Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1. Asit ve Bazları Tanıyalım
2. Asit ve Bazların Tepkimeleri
3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar
4. Tuzlar
6 Karışımlar 1. Karışımların Sınıflandırılması
2. Homojen Karışımlar
3. Çözeltilerde Derişim ve Koligatif Özellikler
4. Heterojen Karışımlar
5. Karışımların Ayrılması
7 Endüstride ve Canlılarda Enerji 1. Fosil Yakıtlar
2. Temiz Enerji Kaynakları
3. Canlılarda Enerji
8 Kimya Her Yerde 1. Su ve Hayat
2. Evde ve Okulda Kimya
3. Sanayide Kimya
4. Çevre Kimyası

=============================================================================

YGS-LYS BİYOLOJİ
Ünite Ünite Adı Konular
1 Yaşam Bilimi Biyoloji Bilimsel Bilginin Doğası
Canlıların Ortak Özellikleri
2 Canlıların Yapısındaki Bileşikler Besinler
Canlılarda İnorganik Bileşikler
Canlılarda Organik Bileşikler
3 Enzimler Enzimler
Enzimlerin Genel Özellikleri
Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler
4 Hücre Zarından Madde Geçişleri Hücrenin Keşfi ve Hücre Zarı
Küçük Moleküllerin Taşınması
Büyük Moleküllerin Taşınması
5 Hücrenin Yapısı Sitoplazma ve Organeller
Çekirdek
Hücrelerin Karşılaştırılması ve Hücresel Organizasyon
6 Canlılarda Enerji Dörüşümleri ATP – Metabolizma
Fotosentez
Fotosentez Tepkimeleri
Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
Kemosentez
Solunum Olayı ve Fermantasyon
Oksijenli Solunum
Fotosentez ve Solunumun Karşılaştırılması
7 Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması
Bakteriler ve Arkeler
Protistler ve Mantarlar
Bitkiler ve Hayvanlar
Virüsler
Biyolojik Çeşitlilik
8 Ekoloji Ekosistem Ekolojisi
Komünite Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi
Biyomlar
Güncel Çevre Sorunları
9 Genden Proteine Nükleik Asitler
Protein Sentezi
10 Üreme Mitoz Bölünme
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Büyüme ve Gelişme
11 Kalıtım Mendel Genetiği
Eş Baskınlık, Eksik Baskınlık, Çok Alellik, Pleiotropi
Eşeye Bağlı Kalıtım
Mutasyonlar
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
12 Evrim ve Davranış Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler
Evrim
Davranış
13 Sinir Sistemi Dokular
Sinir Sistemi
İnsanda Sinir Sistemi
14 Endokrin Sistem İnsanda Endokrin Sistem
15 Duyu Organları Duyu Organları
16 Destek ve Hareket Sistemi İnsanda İskelet Sistemi
Kasların Çalışma Mekanizması
17 Sindirim Sistemi Sindirim Olayı ve Sindirim Sistemi Organları
Besinlerin Kimyasal Sindirimi ve Emilimi
18 Dolaşım Sistemleri Kalbin Yapısı, Damarlar ve Kan
Kan Dolaşımı, Madde Alışverişi ve Lenf Sistemi
Bağışıklık
19 Solunum Sist. İnsanda Solunum Sistemi
20 Boşaltım Sist. İnsanda Boşaltım Sistemi
21 Bitkilerin Yapısı Bitkisel Dokular
Bitkisel Organlar
22 Bitki Fizyolojisi Bitkilerde Büyüme ve Bitkisel Hormonlar
Bitkilerde Hareket
Bitkilerde Taşıma ve Beslenme
23 Bitkilerde Eşeyli Üreme Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Gelişme

=======================================================================

LYS MATEMATİK
Ünite Ünite Adı Konular
1 Mantık Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve Niceleyiciler
2 Modüler Aritmetik Asal Çarpanlara Ayırma ve Faktöriyel
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Modüler Aritmetik
3 Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri Doğrusal Denklem Sistemleri
İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler
Eşitsizliklerin Çözüm Kümesinin Bulunması
4 Trigonometri Yönlü Açı, Açı Ölçü Birimleri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Periyot ve Trigonometrik Fonksiyonların Grafiği
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Bağıntı ve Teoremler
Toplam-Fark Formülleri ve Uygulamaları
Trigonometrik Denklemler
5 Logaritma Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri
Logaritma Fonksiyonunun Grafiği
Logaritmalı Denklem ve Eşitsizlikler
6 Diziler Dizi Tanımı, Dizi Çeşitleri
Aritmetik Dizi ve Özellikleri
Geometik Dizi ve Özellikleri
7 Sayma ve Olasılık Tekrarlı Permütasyon
Dairesel Permütasyon
Deneysel ve Teorik Olasılık
8 Limit ve Süreklilik Limit
Belirsizliklerin Limit ile Hesaplanması
Süreklilik
9 Türev Türev Alma Kuralları
Türevin Geometrik Yorumu
Maksimum-Minimum Problemleri
İkinci Türevin Geometrik Yorumu
Türev Uygulamaları
Fonksiyon Grafiklerinde Türev Uygulamaları
10 İntegral Belirsiz İntegral
İntegral Alma Yöntemleri
Belirli İntegral
İntegral ile Alan ve Hacim Hesabı
11 LYS Düzeyinde Temel Matematik Polinomlar
İkinci Derece Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol

===========================================================================

YGS-LYS GEOMETRİ
Ünite Ünite Adı Konular
1 Üçgende Açılar Geometrik Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
2 Özel Üçgenler Dik Üçgen
Özel Açılı Üçgenler
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
3 Üçgenlerin Eşliği ve Benzerliği Üçgenlerin Eşliği
Üçgenlerin Benzerliği
4 Üçgenin Yardımcı Elemanları Üçgende Açıortay
Üçgende Kenarortay
Üçgende Merkezler
5 Üçgende Alan Üçgende Alan
6 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri ve Üçgen Çizimi Üçgende Kenar-Açı İlişkileri
Üçgen Çizimi
7 Çokgenler ve Dörtgenler Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen ve Deltoid
Dikdörtgen
Kare
8 Çember ve Daire Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
9 Katı Cisimler Katı Cisimler
10 Analitik
Geometri – I
Noktanın Analitik İncelenmesi
Doğrunun Analitik İncelenmesi
11 Dönüşümler Dönüşümler
12 Analitik
Geometri – II
Çemberin Analitik İncelenmesi
Koniklerin Analitik İncelenmesi
13 Vektörler Vektörler
14 Uzay Geometri Uzay Geometri

========================================================================

LYS FİZİK
Ünite Ünite Adı Konular
00 LYS hazırlık çalışmaları Madde ve Özellikleri
Basınç
Kaldırma Kuvveti
Isı ve Sıcaklık
01 Vektörler ve Kuvvetin Dengesi Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet
Kesişen Kuvvetlerin Dengesi
02 Tork Tork ve Denge
Bileşke Tork ve Denge
Paralel Kuvvetlerin Bileşkesi
03 Kütle Merkezi Kütle Merkezi
Denge
04 Basit Makineler Basit Makinelerde Kuvvetten Kazanç ve Verim / Kaldıraçlar
Makaralar
Eğik Düzlem, Çıkrık, Vida
Kasnaklar ve Dişlikler
05 Doğrusal Hareket ve Bağıl Hareket Düzgün Doğrusal Hareket
Bağıl Hareket
Nehir Problemleri
06 Yeryüzünde Hareket Bir Boyutta Hareket
Yatay Atış Hareketi
Eğik Atış Hareketi
07 Newton’un Hareket Yasaları Newton’un Hareket Yasaları
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket ve Eğik Düzlem
Eylemsizlik
08 Enerji ve Hareket Esneklik Potansiyel Enerjisi
Mekanik Enerjinin Korunumu
Sürtünmeli Ortamlarda Enerji Korunumu
09 İtme ve Çizgisel Momentum İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki
Momentum Korunumu
10 Düzgün Çembersel Hareket Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum
Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
11 Basit Harmonik Hareket Basit Harmonik Harekette Konum, Hız İvme ve Kuvvet
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç
12 Elektrostatik Elektrik Akımı
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
Elektriksel Potansiyel ve Enerji
Paralel Levhalar
13 Sığaçlar Sığaçlar
Ortak Potansiyel ve Enerji
14 Manyetizma Akımın Manyetik Etkileri
Manyetik Kuvvet
Elektromanyetik İndüksiyon
Alternatif Akım
Transformatörler
00 LYS destekleme çalışmaları Optik
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
15 Dalga Mekaniği Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim
Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
16 Atom Fiziği ve Radyoaktivite Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu (atom altı parçacıklar)
Radyoaktivite
17 Modern Fizik Özel Görelilik
Siyah Cisim Işıması Ve Foton
Fotoelektrik Olay
Compton Saçılması ve de Droglie Dalga Boyu
18 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

=============================================================================

LYS KİMYA
Ünite Ünite Adı Konular
1 Modern Atom Teorisi 1. Atomla İlgili Düşünceler
2. Atomun Kuantum Modeli
3. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
4. Periyodik Özellikler
5. Elementleri Tanıyalım
6. Yükseltgenme Basamakları
7. Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
2 Kimyasal Hesaplamalar 1. Mol Kavramı
2. En Basit Formül ve Molekül Formülü
3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
4. Kimyasal Hesaplamalar
3 Gazlar 1. Gazların Özellikleri
2. İdeal Gaz Yasası
3. Gazlarda Kinetik Teori
4. Gerçek Gazlar
5. Gaz Karışımları
4 Sıvı Çözeltiler 1. Çözücü – Çözünen Etkileşimleri
2. Derişim Birimleri
3. Koligatif Özellikler
4. Çözünürlük
5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
6. Ayırma ve Saflaştırma Teknikler
5 Kimya ve Enerji 1. Sistem ve Çevre
2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
3. Termodinamiğin I. Yasası
4. Entropi
5. Termodinamiğin 3. yasası
6 Tepkimelerde Hız ve Denge 1. Tepkime Hızları ve Çarpışma Kuramı
2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
3. Kimyasal Denge
4. Dengeyi Etkileyen Faktörler
5. Sulu Çözelti Dengeleri – I
• Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
• Asit Baz Dengeleri
• Tampon Çözeltiler
• Tuz Çözeltilerinde Asitlik – Bazlık
• Titrasyon
6. Sulu Çözelti Dengeleri – II
• Çözünme – Çökelme Dengeleri
• Kompleks Oluşma – Ayrışma Dengeleri
7 Kimya ve Elektrik 1. Redoks Tepkimelerinde İstemlilik ve Elektrik Akımı
2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
3. Ne Neyi Yükseltger / İndirger?
4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
• Galvonik Piller
• Lityum Pilleri
• Aküler
5. Elektroliz
• Faraday Yasaları
• Elektroliz Örnekler
6. Korozyon
8 Karbon Kimyasına Giriş 1. Anorganik Ve Organik Bileşikler
2. Doğada Karbon
3. Lewis Formülleri
4. Hibritleşme – Molekül Geometrileri
• Çoklu Bağlar
5. Fonksiyonel Gruplar
6. İzomerlik
9 Organik Bileşikler 1. Hidrokarbonlar
• Alkanlar
• Alkenler
• Alkinler
• Aromatik Bileşikler
2. Alkoller
3. Eterler
4. Aminler
5. Karbonil Bileşikleri
• Aldehitler ve Ketonlar
6. Karboksilik Asitler
7. Karboksilik Asit Türevleri
• Esterler
• Amidler
8. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
• Aminoasitler
• Karbonhidratlar
10 Hayatımızda Kimya 1. Petrol Rafinasyonu
2. Yağ Üretimi
3. Margarinler
4. Yüzey Aktif Maddeler
5. Polimerler
6. Biyomoleküller

=====================================================================================

LYS EDEBİYAT
Ünite Ünite Adı Konular
1 Güzel Sanatlar ve Edebiyat Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2 Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir ve Zihniyet / Şiirde Ahenk
Şiir Dili 1 (Giriş/İmge)
Şiir Dili 2 (Edebi Sanatlar)
Şiirde Yapı 1 (Kavramlar – Halk Edebiyatı – Nazım Biçimleri)
Şiirde Yapı 2 (Divan Edebiyatı – Nazım Biçimleri)
Şiir İnceleme Yöntemi / Şiir Türleri
3 Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
4 Öğretici Metinler Öğretici Metinler (İnceleme Yöntemi, Gazete Çevresinde Oluşan Metinler)
Öğretici Metinler (Kişisel Hayatı Konu Alan Türler)
5 Sözlü Anlatım Türleri Sözlü Anlatım Türleri
6 İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
XI. ve XII. YY. Türk Edebiyatı (Geçiş Dönemi)
7 İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Halk Edebiyatı 1 (Anonim Halk Edebiyatı – Âşık Edebiyatı)
Halk Edebiyatı 2 (Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı)
Divan Edebiyatı
Divan Şiirinin Temsilcileri
Divan Edebiyatında Düzyazı
8 Edebi Akımlar ve Dünya Edebiyatı Edebî Akımlar
Dünya Edebiyatı
9 Batı Edebiyatı Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatında Türler
Tanzimat Edebiyatı I. Dönem Özellikleri ve Sanatçıları
Tanzimat Edebiyatı II. Dönem Özellikleri ve Sanatçıları
Serveti Fünun Edebiyatı Özellikleri
Serveti Fünun Edebiyatı Sanatçıları
Serveti Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar
Fecr-i Ati Edebiyatı ve Sanatçıları
10 Millî Edebiyat Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri
Millî Edebiyat Döneminde Şiir 1 (Sade Dille ve Heceyle Yazılmış Şiir, Saf Şiir)
Millî Edebiyat Döneminde Şiir 2 (Halkın Yaşayış Tarzını Anlatan Manzumeler, Şiirde Farklı Arayışlar)
Millî Edebiyat Döneminde Düzyazı
Millî Mücadele Edebiyatı ve Sanatçıları
11 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Cumhuriyet Edebiyatının Oluşumu / Öğretici Metinler
Saf (Öz) Şiir / Yedi Meşaleciler
Toplumcu Şiir (1920-1940) / Millî Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir
Garip Akımı / Toplumcu Şiir (1940-1960)
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
II. Yeni Şiiri
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir / 1980 Sonrası Şiir / Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
Millî Edebiyat Anlayışını Sürdüren Sanatçılar ve Eserler
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar ve Eserler
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar ve Eserler
Modernizmi Esas Alan Sanatçılar ve Eserler
Cumhuriyet Döneminde Tiyatro
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Genel Özellikleri

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sponsor Bağlantılar

Üye OlŞifremi Unuttum